İlk peygamber olan Hz. Adem'den, son peygamber Hz. Muhammed (S.A.V.)'e kadar 124.000 peygamber gelmiştir. Allah, insanlara, doğru yolu göstermeleri, onların, kendi tekliğini bilmeleri için gönderdiği peygamberlerin her birine, değişik konularda ilim hazineleri vermiştir.

Çok okuyan, kalemi bulan ve kalemle yazı yazabilen ilk peygamber olan

İDRİS peygambere BURÇLAR İLMİ , verilmiş kendisi de bunu genişletmiştir.

İdris peygamber almış olduğu vahye dayalı bir şekilde burçlar, yıldızların, gerek insanlar, gerek yeryüzünde mevcut tüm birimler üzerindeki tesir ve önemini anlatmaya çalışmıştır.

Kısaca Yıldız İlmi - Burçlar İlmi, İdris peygamberin mucizesi olup, daha sonra aynı çağda ilk defa Babiller tarafından mevcut veriler ışığında düzenlenmiş ve genişletilmiştir.

Pek çok İslam düşünürü de, yıldızlar konusunu inceleyerek, varlığın var oluşunda burçların, yıldızların rolünü, çeşitli kitaplarında anlatmışlardır. Ayrıca Kur'an-ı Kerimde yıldızlarla ilgili 60 küsur ayet vardır.Burçlarla İlgili Ayetler

---> "Hakikaten biz, gökte BURÇLAR yarattık. Ve temaşa edenler için süsledik." 
( Hicr/16.ayet)

---> "Güneşi ışık kaynağı, ayı parlak, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona menzil menzil miktarlar belirleyen O' dur. Allah bunu ancak hak hikmetle yarattı. Anlayacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıklıyor."
(Yunus/5.ayet)

---> "Gece ile gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında sakınan bir kavim için elbette birçok deliller vardır."
(Yunus/6.ayet)

---> "Gökte BURÇLAR yaratan, onların içinde bir kandil ve nurlu bir ay yaratan Allah'ın şanı ne yücedir!.."
( Furkan/61.ayet)

---> "Güneş Ay'a yetişemez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi birer felekte yüzerler."
(Yasin/40.ayet)

---> "Allah gökleri ve yeri HAK olarak yarattı. Bunda müminler için ibret vardır. "
(Ankebut/44.ayet)

---> "Göklerde ve yerde olanların tamamı onun dur. Hepsi ona boyun eğicidirler."
(Rum/26.ayet)

---> "Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın kudretine dalalet eden ayetlerindendir. Siz, güneşe ve aya secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin."
( Fussulet/37.ayet)

---> "Biz gökleri, yeri, aralarındakileri, eğlence ve boş yere yaratmadık. Biz onları ancak Hak ile yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler."
( Duhan/38-39.ayet)

---> "O göklerde, yerdekilerin tamamını, kendi tarafından sizin hizmetinize verdi. Bunda tefekkür eden bir kavim için ayetler ve ibretler vardır."
( Casiye/13.ayet)

---> "Biz, yeri, göğü, aralarındaki şeyleri kafirlerin zannettikleri gibi abes ve batıl, boş yere yaratmadık."
( Sad/27.ayet)

---> "Ve size geceyi, gündüzü, güneşi, ayı ve yıldızları musahhar kıldı. Bütün bunlar Onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunların her birinde akıl kullanacak bir kavim için alametler vardır."
(Nahl/12.ayet)

---> "Gökten yere kadar bütün dünya işlerini o tedbir eder."
( Secde/5.ayet)

---> "Allah gökleri, yeri, ikisinin arasında bulunan şeyleri ancak Hakkı yerleştirmek için ve muayyen bir müddetle yarattı." 
( Rum/8.ayet)

---> "Görmez misin ki, Allah, göklerde ve yerde olan şeyleri hep sizin menfaatinize musahhar kıldı. Üzerinize açık ve gizli olarak birçok nimetleri tamamladı." 
( Lokman/20.ayet)

---> "Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde muttaki kavim için özel ayetler vardır."
( Yunus/6.ayet)

---> "Göklerde, yerde nice ayetler vardır ki onlar, o alametlerin üstüne basıp geçerler ve onlardan yüz çevirirler."
( Yusuf/150.ayet)

---> "Üstünüze yedi sağlam göğü bina ettik. Oraya parlayan bir kandil astık."
( Nebe/13.ayet)

---> "Biz dünya semasını yıldız ziynetleri ile süsledik. Ve onları azgın şeytanlardan koruduk."
( Saffat/6-7.ayet)

---> "Yeryüzünde veya nefislerinizde size isabet eden bir olay, bizim onu yaratmamızdan evvel, mutlaka bir kitap da yazılmıştır. Bunu, önceden mukadder, yazılı olduğunu bilip, elinizden çıkan şeylerden dolayı üzülmemeniz, elinize giren ile de sevinip şımarmamanız için açıklıyoruz."
( Hadid/22-23.ayet)

---> "Gerçekte Rabbiniz gökleri ve yeri altı gün içinde yaratan sonra Arş üzerinde hükümran olan Allah'tır. Geceyi gündüze bürür, o onu kışkırtarak takip eder. Güneş, ay ve yıldızlar var. Onun emrine baş eğmiştir. İyi bilin ki, yaratmak da emretmek de Ona aittir. Ne ulu, o alemlerin Rabbi olan Allah!"
(Araf/54.ayet)


YUKARI

Gsm: 0 535 931 77 69   Copyright © 2003 Tüm hakları saklıdır.
islam@islamakar.com